เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

"Playground" ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและสมัครเป็นสมาชิก "Playground" ("บริการ") เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังต่อไปนี้

"ข้อตกลงนี้" หมายถึง เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ และรวมถึงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว "วันที่มีผลบังคับ" หมายถึง วันที่ผู้ใช้บริการได้สมัครเป็นสมาชิกของบริการ

ลงทะเบียน >